Privacy verklaring van Escolette Vakanties

Escolette Vakanties vindt uw privacy belangrijk en daarom gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan kunt u ons altijd bereiken.

Escolette Vakanties, gevestigd aan de Deijsselhof 8, 1121 PA Landsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.escolette.nl,  Deijsselhof 8, 1121 PA Landsmeer, 06 50 52 70 68

Eugene Casteleijn is de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Escolette Vakanties. Hij is te bereiken via info@escolette.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Escolette Vakanties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@escolette.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Escolette Vakanties verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling (Grondslag: Overeenkomst)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Grondslag: Overeenkomst)
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Grondslag: Overeenkomst)
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (Grondslag: Overeenkomst, )
 • Escolette Vakanties analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. (Grondslag: Gerechtvaardigd belang)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (Grondslag: Toestemming)
 • Escolette Vakanties volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte (Grondslag: Gerechtvaardigd belang).
 • Escolette Vakanties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (Grondslag: Contractuele of wettelijke verplichting).

Geautomatiseerde besluitvorming

Escolette Vakanties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Escolette Vakanties) tussen zit.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Escolette Vakanties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat zodra u uw toestemming intrekt uw persoonsgegevens per direct zullen worden gewist uit onze database en/of e-maillijsten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Escolette Vakanties verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal je gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Escolette Vakanties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Een “cookie ” is een klein data-tekstbestand dat wordt geplaatst in uw browser. Het zorgt ervoor dat Escolette Vakanties u elke keer dat u deze website bezoekt kan herkennen. Op die manier kunnen wij u een optimale bezoekerservaring bieden. Cookies zelf bevatten geen persoonlijke informatie en Escolette Vakanties gebruikt geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen.

Meer over cookies vindt u in onze cookie-verklaring

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Escolette Vakanties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@escolette.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Escolette Vakanties wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Escolette Vakanties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@escolette.nl

 

*Toelichting wettelijke grondslagen

Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. In het onderstaande overzicht tref je een toelichting op de zes wettelijke grondslagen:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.